Pozvánka na III. mimoriadne zasadnutie MsZ v Šuranoch - 21.3.2019

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam III. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční ďňa :

21. marca 2019, t.j. vo štvrtok o 17.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

ČASŤ I.

Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.

ČASŤ III.

Predkladané materiály.

 A. Informačné materiály a správy

  1.  Prerokovanie informácie o vydanom proteste prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch voči Uzneseniu Mestského zastupiteľstva Šurany č. 30/2018-Z bod XXVIII. zo dňa 1. marca 2018 a Uznesenia Krajského súdu v Nitre v právnej veci žalobcu: Dr. Max 123 s.r.o., so sídlom Košice, Moldavská cesta 8/A, IČO: 50 961 861, zastúpeného advokátskou kanceláriou Škubla&Partneri s.r.o., so sídlom Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 25, IČO: 36 861 154, proti žalovanému: Mesto Šurany, so sídlom Šurany, Námestie hrdinov 1, IČO: 00 309 311, spis. zn.: 23Sa/52/2018-79, IČS: 4018200415 zo dňa 28. decembra 2018 – ústna informácia. Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany
  1. Informácia o postupe v právnej veci právneho zástupcu mesta Šurany v súvislosti s neudelením súhlasu so začatím činnosti obch. spoločnosti Dr. Max 123 s.r.o., so sídlom Košice, Moldavská cesta 8/A, IČO: 50 961 861, stanovisko a analýza právneho zástupcu mesta Šurany k prejednávanej právnej veci súdom, prokuratúrou a Protimonopolným úradom SR – ústna informácia. Predkladá: JUDr. Martin Kanás, právny zástupca mesta Šurany

 B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

  1.  Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Šurany o záväznom stanovisku k umiestneniu verejnej lekárne – protest prokurátora podľa § 23 odsek 1 zákona č.  153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 21 odsek 1 písmeno a) bod 4 cit. zákona. (Prerokovanie a schválenie nového Uznesenia, ktoré nahradí a zruší Uznesenie č. 30/2018-Z bod XXVIII. zo dňa 1. marca 2018)  –materiál č. B/1/2019. Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

STIAHNUŤ MATERIÁL

 

 C. Hospodárenie mesta –

 D. Majetkové záležitosti –

 E. Personálne záležitosti –

 F. Právne záležitosti

  1.  Informácia právneho zástupcu mesta o postupe a predpokladanom výsledku v ďalších súdnych konaniach a sporoch v ktorých je mesto Šurany žalovanou stranou, resp. žalobcom – ústna informácia. Predkladá: JUDr. Martin Kanás, právny zástupca mesta Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

 

ČASŤ  IV.

Ukončenie.

Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ