Pozvánka na III. mimoriadne zasadnutie MsZ v Šuranoch - 21.3.2019

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam III. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční ďňa :

21. marca 2019, t.j. vo štvrtok o 17.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

ČASŤ I.

Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.

ČASŤ III.

Predkladané materiály.

 A. Informačné materiály a správy

  1.  Prerokovanie informácie o vydanom proteste prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch voči Uzneseniu Mestského zastupiteľstva Šurany č. 30/2018-Z bod XXVIII. zo dňa 1. marca 2018 a Uznesenia Krajského súdu v Nitre v právnej veci žalobcu: Dr. Max 123 s.r.o., so sídlom Košice, Moldavská cesta 8/A, IČO: 50 961 861, zastúpeného advokátskou kanceláriou Škubla&Partneri s.r.o., so sídlom Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 25, IČO: 36 861 154, proti žalovanému: Mesto Šurany, so sídlom Šurany, Námestie hrdinov 1, IČO: 00 309 311, spis. zn.: 23Sa/52/2018-79, IČS: 4018200415 zo dňa 28. decembra 2018 – ústna informácia. Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany
  1. Informácia o postupe v právnej veci právneho zástupcu mesta Šurany v súvislosti s neudelením súhlasu so začatím činnosti obch. spoločnosti Dr. Max 123 s.r.o., so sídlom Košice, Moldavská cesta 8/A, IČO: 50 961 861, stanovisko a analýza právneho zástupcu mesta Šurany k prejednávanej právnej veci súdom, prokuratúrou a Protimonopolným úradom SR – ústna informácia. Predkladá: JUDr. Martin Kanás, právny zástupca mesta Šurany

 B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

  1.  Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Šurany o záväznom stanovisku k umiestneniu verejnej lekárne – protest prokurátora podľa § 23 odsek 1 zákona č.  153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 21 odsek 1 písmeno a) bod 4 cit. zákona. (Prerokovanie a schválenie nového Uznesenia, ktoré nahradí a zruší Uznesenie č. 30/2018-Z bod XXVIII. zo dňa 1. marca 2018)  –materiál č. B/1/2019. Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

STIAHNUŤ MATERIÁL

 

 C. Hospodárenie mesta –

 D. Majetkové záležitosti –

 E. Personálne záležitosti –

 F. Právne záležitosti

  1.  Informácia právneho zástupcu mesta o postupe a predpokladanom výsledku v ďalších súdnych konaniach a sporoch v ktorých je mesto Šurany žalovanou stranou, resp. žalobcom – ústna informácia. Predkladá: JUDr. Martin Kanás, právny zástupca mesta Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

 

ČASŤ  IV.

Ukončenie.

Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ