Pozvánka na III. mimoriadne zasadnutie MsZ v Šuranoch - 21.3.2019

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam III. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční ďňa :

21. marca 2019, t.j. vo štvrtok o 17.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

ČASŤ I.

Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.

ČASŤ III.

Predkladané materiály.

 A. Informačné materiály a správy

  1.  Prerokovanie informácie o vydanom proteste prokurátora Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch voči Uzneseniu Mestského zastupiteľstva Šurany č. 30/2018-Z bod XXVIII. zo dňa 1. marca 2018 a Uznesenia Krajského súdu v Nitre v právnej veci žalobcu: Dr. Max 123 s.r.o., so sídlom Košice, Moldavská cesta 8/A, IČO: 50 961 861, zastúpeného advokátskou kanceláriou Škubla&Partneri s.r.o., so sídlom Bratislava, Digital Park II, Einsteinova 25, IČO: 36 861 154, proti žalovanému: Mesto Šurany, so sídlom Šurany, Námestie hrdinov 1, IČO: 00 309 311, spis. zn.: 23Sa/52/2018-79, IČS: 4018200415 zo dňa 28. decembra 2018 – ústna informácia. Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany
  1. Informácia o postupe v právnej veci právneho zástupcu mesta Šurany v súvislosti s neudelením súhlasu so začatím činnosti obch. spoločnosti Dr. Max 123 s.r.o., so sídlom Košice, Moldavská cesta 8/A, IČO: 50 961 861, stanovisko a analýza právneho zástupcu mesta Šurany k prejednávanej právnej veci súdom, prokuratúrou a Protimonopolným úradom SR – ústna informácia. Predkladá: JUDr. Martin Kanás, právny zástupca mesta Šurany

 B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

  1.  Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Šurany o záväznom stanovisku k umiestneniu verejnej lekárne – protest prokurátora podľa § 23 odsek 1 zákona č.  153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 21 odsek 1 písmeno a) bod 4 cit. zákona. (Prerokovanie a schválenie nového Uznesenia, ktoré nahradí a zruší Uznesenie č. 30/2018-Z bod XXVIII. zo dňa 1. marca 2018)  –materiál č. B/1/2019. Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany. 

STIAHNUŤ MATERIÁL

 

 C. Hospodárenie mesta –

 D. Majetkové záležitosti –

 E. Personálne záležitosti –

 F. Právne záležitosti

  1.  Informácia právneho zástupcu mesta o postupe a predpokladanom výsledku v ďalších súdnych konaniach a sporoch v ktorých je mesto Šurany žalovanou stranou, resp. žalobcom – ústna informácia. Predkladá: JUDr. Martin Kanás, právny zástupca mesta Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

 

ČASŤ  IV.

Ukončenie.

Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

Šuriansky jarmok 2020 - informácie pre predajcov

Kalendárium mesta Šurany na rok 2020

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
6 13/03/2020 Mestský podnik služieb Šurany týmto oznamuje občanom mesta že zberový dvor v mestskej časti Argentína, Za múrom 1, Šurany bude od 14.03.2020 (sobota) do odvolania zatvorený ako preventívne opatrenie v súvislosti s ochorením COVID- 19.
7 16/03/2020 Slovenská pošta Šurany1 oznamuje občanom že na poštu je možný vstup len s ochranou tváre (rúškom,respirátorom,šálom,šatkou).
12 24/03/2020 JARNÉ UPRATOVANIE - ZBER KONÁROV: N. Hrádok - 30.-31.3., K.Sek - 1.-2.4., Kopec a Nový Svet - 3.4., Šurany - 6.-8.4.
13 27/03/2020 Slovenská pošta a.s., pošta Šurany 1 oznamuje občanom zmenu hodín pre verejnosť: pondelok až piatok 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00. Uvedené platí do odvolania.
14 03/04/2020 Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že všetky plánované odstávky elektrickej energie do 28.4.2020 sú zrušené.

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Vaše foto zo Šurian

Máte aktuálnu fotku z bežného života v meste? Môžete nám ju poslať  priamo z webu cez náš KONTAKTNÝ FORMULÁR.

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Oficiálna Facebook stránka mesta Šurany