Pozvánka na I. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 15. decembra 2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

21. decembra  2022 t. j. v stredu o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.


ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.


ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy
Nie sú predmetom rokovania

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
Nie sú predmetom rokovania


C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany – materiál č. C/1/2/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

2. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu za účelom financovania realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany – materiál č. C/2/2/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

Dokument č. 1

Dokument č. 2

3. Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Mestského úradu Šurany, Námestie hrdinov 1, Šurany – materiál č. C/3/2/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

4. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu za účelom financovania realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Mestského úradu Šurany, Námestie hrdinov 1, Šurany – materiál č. C/4/2/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

Dokument č. 1

Dokument č. 2  

5. Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok – materiál č. C/5/2/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

6. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu za účelom financovania realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok – materiál č. C/6/2/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

Dokument č. 1

Dokument č. 2

7. Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany – materiál č. C/7/2/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

8. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu za účelom financovania realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany – materiál č. C/8/2/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

Dokument č. 1

Dokument č. 2

D. Majetkové záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

G. Vystúpenie verejnosti
15.00 hod.

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Mgr. Marcel  F I L A G A
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ