Pozvánka na I. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 15. decembra 2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam I. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

15. decembra  2022 t. j. vo štvrtok o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

P r o g r a m :

ČASŤ I.

  1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie.
  2. Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta Šurany a volieb do Mestského zastupiteľstva Šurany. Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, predseda Mestskej volebnej komisie Šurany.
  3. Zloženie sľubu poslankyne Mestského zastupiteľstva Šurany.
  4. Správa mandátovej komisie o výsledkoch volieb poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany a volieb primátora mesta Šurany. Predkladá: predseda mandátovej komisie.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2023 – materiál č. A/1/1/2022.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2023 – materiál č. A/2/1/2022.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

3. Správa č. HK/3/2022 o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šurany za roky 2019-2022 /1.polrok/ – materiál č. A/3/1/2022.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 4/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – materiál č. B/1/1/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2022 o miestnej dani z nehnuteľností na území mesta Šurany – materiál č. B/2/1/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2022 o miestnej dani za psa chovaného na území mesta Šurany – materiál č. B/3/1/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2022 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Šurany – materiál č. B/4/1/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 8/2022 o miestnej dani za ubytovanie na území mesta Šurany – materiál č. B/5/1/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 9/2022 o miestnej dani za predajné automaty na území mesta Šurany – materiál č. B/6/1/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 10/2022 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Šurany – materiál č. B/7/1/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 11/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – materiál č. B/8/1/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2022 – materiál č. C/1/1/2022.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

2. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2022 – materiál č. C/2/1/2022.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

3. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2022 -materiál č. C/3/1/2022.
Predkladá: Marcel Sucháň, poverený riadením Mestského podniku služieb Šurany.

4. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2022 – materiál č. C/4/1/2022.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

5. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2023 – 2025 – materiál č. C/5/1/2022.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

6. Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2023 – 2025 – materiál č. C/6/1/2022.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

7. Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2023 – 2025 – materiál č. C/7/1/2022.
Predkladá: Marcel Sucháň, poverený riadením Mestského podniku služieb Šurany.

8. Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2023 – 2025 – materiál č. C/8/1/2022.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

9. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2022 – materiál č. C/9/1/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

Dokument č. 1

Dokument č. 2

10. Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na roky 2023 – 2025 – materiál č. C/10/1/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

Dokument č. 1

Dokument č. 2

Dokument č. 3

11. Návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023 – materiál č. C/11/1/2022.
Predkladá: Ing. Róbert Polák, predseda komisie školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva Šurany.

Dokument č. 1

Dokument č. 2

D. Majetkové záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

E. Personálne záležitosti

1. Návrh na delegovanie zástupcov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany na volebné obdobie 2022 – 2026 – materiál č. E/1/1/2022.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

F. Právne záležitosti

1. Návrh dodatku poradovníka na pridelenie nájomných bytov v meste Šurany na ulici MDŽ 2E, 2F, 2G v Šuranoch – materiál č. F/1/1/2022.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o.

2. Návrh prevádzkového poriadku zberného dvora v správe Mestského podniku služieb Šurany – materiál č. F/2/1/2022.
Predkladá: Marcel Sucháň, poverený riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

17.00 hod.

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Mgr. Marcel  F I L A G A
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ