Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MsZ v Šuranoch - 24. novembra 2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam u s t a n o v u j ú c e zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

24. novembra 2022 t. j. vo štvrtok o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

P r o g r a m :

1. Otvorenie.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta Šurany a volieb do Mestského zastupiteľstva Šurany.
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, predseda Mestskej volebnej komisie Šurany

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Šurany.

5. Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany.

6. Vystúpenie Mgr. Marcela Filagu, primátora mesta Šurany.

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Šurany.

8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

9. Správa mandátovej komisie o výsledkoch volieb poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany a volieb primátora mesta Šurany.
Predkladá: predseda mandátovej komisie

10. Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva Šurany, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

11. Návrh na zriadenie stálych komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, určenie počtu členov komisií, náplne práce komisií a voľba ich predsedov, podpredsedov a členov.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

12. Návrh na poverenie poslancov vykonávajúcich občianske obrady a Zboru pre občianske záležitosti mesta Šurany.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

13. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva Šurany v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

14. Určenie platu primátora mesta Šurany Mgr. Marcela Filagu.
Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva Šurany

15. Rôzne.

16. Návrh na uznesenie.

17. Záver.

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

wdt_ID Súbor Dokumenty MSZ Prílohy
5 10. Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva Šurany, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva. Prílohy
8 11. Návrh na zriadenie stálych komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, určenie počtu členov komisií, náplne práce komisií a voľba ich predsedov, podpredsedov a členov. Prílohy
9 12. Návrh na poverenie poslancov vykonávajúcich občianske obrady a Zboru pre občianske záležitosti mesta Šurany. Prílohy
10 13. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ... Prílohy
11 14. Určenie platu primátora mesta Šurany Mgr. Marcela Filagu. Prílohy
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ