Pozvánka na XXVII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 23. mája 2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam  XXVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

23. mája 2022 t. j. v pondelok o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

Nie sú predmetom rokovania

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

Nie sú predmetom rokovania

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na prijatie navýšenia existujúceho Municipálneho úveru – Univerzál (MÚU) – materiál č. C/1/27/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

D. Majetkové záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

E. Personálne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

F. Právne záležitosti

1. Návrh spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti Správcovská spoločnosť TONA , s. r. o. – materiál č. F/1/27/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

2. Návrh na realizáciu cyklotrasy „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“, v súvislosti s majetkovo-právnym usporiadaním navrhovanej trasy cyklotrasy s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Šurany a posúdenie návrhov Zmluvy o založení združenia obcí a Stanov združenia s názvom Združenie obcí „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“ – materiál č. F/2/27/2022.
Predkladá: JUDr. Roman Porubský, predseda komisie pre prípravu realizácie
cyklotrasy.


G. Vystúpenie verejnosti

17.00 hod.

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ