Pozvánka na XXVII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 23. mája 2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam  XXVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

23. mája 2022 t. j. v pondelok o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

Nie sú predmetom rokovania

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

Nie sú predmetom rokovania

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na prijatie navýšenia existujúceho Municipálneho úveru – Univerzál (MÚU) – materiál č. C/1/27/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

D. Majetkové záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

E. Personálne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

F. Právne záležitosti

1. Návrh spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti Správcovská spoločnosť TONA , s. r. o. – materiál č. F/1/27/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

2. Návrh na realizáciu cyklotrasy „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“, v súvislosti s majetkovo-právnym usporiadaním navrhovanej trasy cyklotrasy s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Šurany a posúdenie návrhov Zmluvy o založení združenia obcí a Stanov združenia s názvom Združenie obcí „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“ – materiál č. F/2/27/2022.
Predkladá: JUDr. Roman Porubský, predseda komisie pre prípravu realizácie
cyklotrasy.


G. Vystúpenie verejnosti

17.00 hod.

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ