Pozvánka na XXII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 28. októbra 2021

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam  XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

28. októbra 2021  t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch.

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/22/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzde-lávacieho procesu základných škôl v meste Šurany – materiál č. A/2/22/2021.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany, Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v meste Šurany – materiál č. A/3/22/2021.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany,
Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

4. Správa o príprave Mestského podniku služieb Šurany na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev – materiál č. A/4/22/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

5. Správa o stave a údržbe cintorínov a verejných priestranstiev – materiál č. A/5/22/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

6. Správa č. HK/4/2021 o výsledku kontroly zmlúv o prenájme majetku mesta Šurany v základných školách za roky 2016-2020 – materiál č. A/6/22/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta , zmeny uznesení
Nie sú predmetom rokovania

C. Hospodárenie mesta

1. Konsolidovaná výročná správa mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/1/22/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Správa z auditu KÚZ C-1-22-2021  – dokument

 

D. Majetkové záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ