Pozvánka na 28. riadne Valné zhromaždenie UKS

P R O G R A M 

VALNÉHO ZHROMAŽDENIA UKS

Výbor Urbariátu Kostolný Sek, pozem. spol. (UKS) v zmysle zákona 97/2013 Z.z. v znení  neskorších predpisov, Vás pozýva na 28. riadne Valné zhromaždenie UKS, ktoré sa bude konať dňa  04. mája 2019 v priestoroch Kultúrneho domu v mestskej časti Kostolný Sek o 900 hod. Prezentácia podielnikov sa začne o 830  hod. Na tento účel je každý člen povinný priniesť si občiansky preukaz, pozvánku, prípadne splnomocnenie na zastupovanie neprítomného člena.

Program VZ:

 1. Otvorenie, schválenie programu 28. VZ UKS a určenie overovateľov zápisnice
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti výboru UKS od 27. VZ
 4. Správa dozornej rady od 27. VZ UKS
 5. Správa mandátovej komisie o účasti podielnikov
 6. Informácia o priebehu rokovaní s mestom Šurany o zmluvných vzťahoch v areáli TONA
 7. Návrh dodatku č.1 k Zmluve o založení pozemkového spoločenstva a návrh nových stanov UKS
 8. Diskusia
 9. Schválenie dodatku č.1 k Zmluve o založení pozemkového spoločenstva a nových stanov UKS
 10. Voľba náhradníkov do výboru UKS a dozornej rady UKS
 11. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018 a odsúhlasenie vyplatenia podielov za rok 2018
 12. Schválenie rozpočtu UKS na rok 2019
 13. Návrh uznesenia VZ
 14. Záver

 

ŠURANY, 4.4.2019                                                     Predseda a Výbor UKS

Nové znenie dodatku č.1 k Zmluve o založení pozemkového spoločenstva a nových stanov UKS je zverejnené na web stránke mesta Šurany (www.surany.sk) a na úradnej tabuli pri kultúrnom dome Kostolný Sek. Prípadné zmeny a doplnky prosíme odovzdať Výboru UKS do  2. Mája 2019.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ