Pozvánka na 28. riadne Valné zhromaždenie UKS

P R O G R A M 

VALNÉHO ZHROMAŽDENIA UKS

Výbor Urbariátu Kostolný Sek, pozem. spol. (UKS) v zmysle zákona 97/2013 Z.z. v znení  neskorších predpisov, Vás pozýva na 28. riadne Valné zhromaždenie UKS, ktoré sa bude konať dňa  04. mája 2019 v priestoroch Kultúrneho domu v mestskej časti Kostolný Sek o 900 hod. Prezentácia podielnikov sa začne o 830  hod. Na tento účel je každý člen povinný priniesť si občiansky preukaz, pozvánku, prípadne splnomocnenie na zastupovanie neprítomného člena.

Program VZ:

 1. Otvorenie, schválenie programu 28. VZ UKS a určenie overovateľov zápisnice
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti výboru UKS od 27. VZ
 4. Správa dozornej rady od 27. VZ UKS
 5. Správa mandátovej komisie o účasti podielnikov
 6. Informácia o priebehu rokovaní s mestom Šurany o zmluvných vzťahoch v areáli TONA
 7. Návrh dodatku č.1 k Zmluve o založení pozemkového spoločenstva a návrh nových stanov UKS
 8. Diskusia
 9. Schválenie dodatku č.1 k Zmluve o založení pozemkového spoločenstva a nových stanov UKS
 10. Voľba náhradníkov do výboru UKS a dozornej rady UKS
 11. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018 a odsúhlasenie vyplatenia podielov za rok 2018
 12. Schválenie rozpočtu UKS na rok 2019
 13. Návrh uznesenia VZ
 14. Záver

 

ŠURANY, 4.4.2019                                                     Predseda a Výbor UKS

Nové znenie dodatku č.1 k Zmluve o založení pozemkového spoločenstva a nových stanov UKS je zverejnené na web stránke mesta Šurany (www.surany.sk) a na úradnej tabuli pri kultúrnom dome Kostolný Sek. Prípadné zmeny a doplnky prosíme odovzdať Výboru UKS do  2. Mája 2019.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ