Pozvánka na IV. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch - 11.4.2019

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam IV. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

11.apríla 2019, t.j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

ČASŤ I.

Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

 ČASŤ II.

Interpelácie poslancov.

 ČASŤ III.

Predkladané materiály.

 

A. Informačné materiály a správy

 1. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/2019. 

  Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 2. Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2018 – materiál č. A/2/2019.

  Predkladá: Richard Kostolný, náčelník Mestskej polície Šurany.

 1. Správa č. HK/1/2019 o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Šuranoch za roky 2017 a 2018 – materiál č. A/3/2019.

  Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany. 

 

B.Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2019 o postupe pri poskytovaní finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – materiál č. B/1/2019.

  Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecía zdravotníctva Mestského úradu Šurany

 2. Návrh programu odpadového hospodárstva mesta Šurany na roky 2016 – 2020 –  materiál č. B/2/2019.

  Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného  plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Návrh na odsúhlasenie spracovania zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Šurany v lokalite Sládkovičova ulica Šurany v zmysle žiadosti Ing. Jozefa Čajágiho, ul. Sládkovičova 33, Šurany – materiál č. B/3/2019.

Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného  plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Návrh na odsúhlasenie spracovania zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Šurany v lokalite bývalých sedimentačných nádrží Šurianskeho cukrovaru v zmysle žiadosti Mareka Krajčíka, ul. Hollého 29, Šurany – materiál č. B/4/2019.

Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného  plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Návrh zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany, členov stálych a dočasných komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, členov výborov mestských častí v Šuranoch, zapisovateľov komisií Mestského zastupiteľstva Šurany, výborov mestských častí a Zboru pre občianske záležitosti mesta Šurany  –  materiál č.  B/5/2019.

Predkladá: Ing. František Tamašovič, zástupca primátora mesta Šurany.

C. Hospodárenie mesta

 1. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany k 31.12.2018 – materiál C/1/2019.

Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany,

Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného  plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany  za rok 2018 – materiál č. C/2/2019.

Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

 1. Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. C/3/2019.

Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

 1. Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. C/4/2019.

Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

 1. Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. C/5/2019.

Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

 1. Správa Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. C/6/2019.

Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o..

 1. Správa Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. C/7/2019.

Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s.r.o..

 1. Správa Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. C/8/2019.

Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

 1. Správa Základnej školy, SNP 5, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. C/9/2019. 

  Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

 2. Správa Materskej školy, MDŽ 26, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. C/10/2019.

  Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

 3. Správa Materskej školy, Mostná 1, Šurany  o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. C/11/2019.

  Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

 4. Správa Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10,  Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. C/12/2019.

  Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, DiS.art., riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany.

 5. Správa Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. C/13/2019.

  Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ na Vŕšku 24, Šurany.

 6. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2019 – materiál č. C/14/2019.

  Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

 7. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2019 – materiál č. C/15/2019.

  Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

D. Majetkové záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania

E. Personálne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

F. Právne záležitosti

 1. Návrh dodatku č. 34 poradovníka na 28 bytov + 2 garsónky na ul. MDŽ 2 E, F, G, Šurany – materiál č. F/1/2019.

  Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o..

 2. Plat primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa  – prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2018 – materiál č. F/2/2019.

  Predkladá: Ing. František Tamašovič, zástupca primátora mesta Šurany.

 3. Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany Hučkovej  –  prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2018 – materiál č. F/3/2019.

  Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ  IV.

Ukončenie.

            Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ