Mikulášske trhy 6.december 2023

Kontaktná osoba:

Ing. Lucia Timeková

tel.: 035/6500 107; e-mail: l.timekova@surany.sk

POVINNÉ PRÍLOHY:

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Šurany č. 7/2022 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Šurany, má daňovník oznamovaciu povinnosť vyplniť tlačivo (VZN 7/2022, Príloha č.1) k žiadosti o účasť na Mikulášskych trhoch. Poplatky stanovené tomto VZN sa platia až pri registrácii.

 

  1. Vyplnené tlačivo o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (VZN 7/2022, Príloha č.1)
  2. fotokópiu platného živnostenského listu
  3. fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladne ALEBO
  4. čestné vyhlásenie, že nemá povinnosť používať pokladnicu
  5. pri stánkoch s občerstvením doložiť fotokópiu rozhodnutia RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)
  6. výpis z obchodného registra
  7. osvedčenie o pridelení DIČ

 

DÔLEŽITÉ:

  • Termín uzávierky podávania prihlášok je 24. november 2023. Prihlášky doručené po termíne podávania prihlášok nebudú zaradené do zoznamu uchádzačov o predaj na trhoch.
  • Mesto Šurany ako organizátor si vyhradzuje právo výberu účastníkov a určenia rozmiestnenia jednotlivých predajných stánkov.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ