Pozvánka na XXIX. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 30. júna 2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam XXIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

30. júna 2022 t. j. v štvrtok o 15.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

Nie sú predmetom rokovania

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

Nie sú predmetom rokovania

C. Hospodárenie mesta

Nie sú predmetom rokovania

D. Majetkové záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

E. Personálne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

F. Právne záležitosti

1. Návrh nájomnej zmluvy o úprave práv a povinností zmluvných strán pri dlhodobom odplatnom užívaní predmetu nájmu – spoločnej nehnuteľnosti v oblasti vodnej plochy zv. TONA v k. ú. Šurany – materiál č. F/1/29/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Príloha: Nájomná zmluva

2. Návrh Poradovníka na pridelenie nájomných bytov v meste Šurany na ul. Podjavorinskej č. 10, 12 a ul. MDŽ č. 2E, 2F, 2G – materiál č. F/2/29/2022.
Predkladá: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, predsedníčka komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

17.00 hod.

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ