Pozvánka na XXIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 9. decembra 2021

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam  XXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

9. decembra 2021 t. j. vo   š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

za prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení bez účasti verejnosti.

 

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.

Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/23/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2022 – materiál č. A/2/23/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2022 – materiál č. A/3/23/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

4. Správa č. HK/3/2021 o výsledku kontroly úhrad nájmu za nájomné byty na ul. MDŽ 2E, 2F, 2G a na ul. Ľ. Podjavorinskej 10 a 12 v Šuranoch za roky 2017 – 2020 a dodržiavanie poradovníka na nájomné byty – materiál č. A/4/23/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – materiál č. B/1/23/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2021 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene – materiál č. B/2/23/2021.
Predkladá: JUDr. Roman Porubský, poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany.

 

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2021 – materiál č. C/1/23/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

2. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2021 – materiál č. C/2/23/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

3. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2021 – materiál č. C/3/23/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

4. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2021 – materiál č. C/4/23/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

5. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/6/23/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

6. Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/7/23/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

7. Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/8/23/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

8. Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/9/23/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

9. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2021 – materiál č. C/10/23/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č. 1

Dokument č. 2

10. Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/11/23/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č. 1

Dokument č. 2

Dokument č. 3

11. Návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2022 – materiál č. C/12/23/2021.
Predkladá: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, predsedníčka komisie školstva, kultúry, sociálno – zdravotnej, bytovej, mládeže a športu MsZ Šurany.

12. Informácia o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky – materiál č. C/13/23/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

 

D. Majetkové záležitosti

1. Návrh na zverenie majetku mesta Šurany do správy Mestskému podniku služieb Šurany – materiál č. D/1/23/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.


E. Personálne záležitosti

1. Návrh na zriadenie komisie pre výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Mestského podniku služieb Šurany – materiál č. E/1/23/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

 

F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

 

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

 

 ČASŤ  IV.

Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ