Pozvánka na XXIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 9. decembra 2021

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam  XXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

9. decembra 2021 t. j. vo   š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

za prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení bez účasti verejnosti.

 

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.

Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/23/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2022 – materiál č. A/2/23/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2022 – materiál č. A/3/23/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

4. Správa č. HK/3/2021 o výsledku kontroly úhrad nájmu za nájomné byty na ul. MDŽ 2E, 2F, 2G a na ul. Ľ. Podjavorinskej 10 a 12 v Šuranoch za roky 2017 – 2020 a dodržiavanie poradovníka na nájomné byty – materiál č. A/4/23/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – materiál č. B/1/23/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2021 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene – materiál č. B/2/23/2021.
Predkladá: JUDr. Roman Porubský, poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany.

 

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2021 – materiál č. C/1/23/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

2. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2021 – materiál č. C/2/23/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

3. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2021 – materiál č. C/3/23/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

4. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2021 – materiál č. C/4/23/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

5. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/6/23/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

6. Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/7/23/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

7. Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/8/23/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

8. Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/9/23/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

9. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2021 – materiál č. C/10/23/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č. 1

Dokument č. 2

10. Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/11/23/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č. 1

Dokument č. 2

Dokument č. 3

11. Návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2022 – materiál č. C/12/23/2021.
Predkladá: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, predsedníčka komisie školstva, kultúry, sociálno – zdravotnej, bytovej, mládeže a športu MsZ Šurany.

12. Informácia o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky – materiál č. C/13/23/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

 

D. Majetkové záležitosti

1. Návrh na zverenie majetku mesta Šurany do správy Mestskému podniku služieb Šurany – materiál č. D/1/23/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.


E. Personálne záležitosti

1. Návrh na zriadenie komisie pre výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Mestského podniku služieb Šurany – materiál č. E/1/23/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

 

F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

 

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

 

 ČASŤ  IV.

Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ