Pozvánka na XVIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 11. februára 2021

>>>  Materiály na stiahnutie:  LINK <<<

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

8. apríla 2021  t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch za prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení bez účasti verejnosti.

Pri prezentácii sa prítomní preukážu platným negatívnym certifikátom, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19. 

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.

Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.

Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.

Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/18/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2020 – materiál č. A/2/18/2021.
Predkladá: Richard Kostolný, náčelník Mestskej polície Šurany.

3. Návrh textu kroniky mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. A/3/18/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta , zmeny uznesení

1. Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. B/1/18/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a odstavných plôch na území mesta Šurany – materiál č. B/2/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany k 31. 12. 2020 – materiál č. C/1/18/2021.

Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany, Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany, riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany.

2. Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/2/18/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

3.Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/3/18/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

4. Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/4/18/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

5. Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/5/18/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

6. Správa Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/6/18/2021.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

7. Správa Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/7/18/2021.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

8. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2021 – materiál č. C/8/18/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

9. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2021 – materiál č. C/10/18/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

10. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2021 – materiál č. C/11/18/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

11. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/12/18/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

12. Návrh o spôsobe zberu a nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom na území mesta Šurany – materiál č. C/13/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

D. Majetkové záležitosti

1. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch zo dňa 13.02.2020 č. 10/2020-Z, bod XV. a XVI. vo veci prevodu majetku mesta Helene Bartovičovej, bytom Červenej armády 525/36, 941 01 Bánov a Jurajovi Bartovičovi, bytom Krátka 1539/1, 942 01 Šurany – materiál č. D/1/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Žiadosť Heleny Bartovičovej, bytom Červenej armády 525/36, 941 01 Bánov a Juraja Bartoviča, bytom Krátka 1539/1, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z parcely registra „E“ číslo 867/100 o výmere 152 m2 a z parcely registra „E“ číslo 2683/100 o výmere 7 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/2/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy – materiál č. D/3/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Informácia, že vyhlásená obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na ul. Partizánskej č. 57, Šurany, k. ú. Šurany bola neúspešná – materiál č. D/5/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta Šurany formou obchodnej verejnej súťaže, v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – II. kolo – materiál č. D/6/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Žiadosť Ondreja Kollára, bytom Priekopy 1417/6, 942 01 Šurany o predaj pozemku novovytvorená parcela registra „C“ číslo 2671/2 o výmere 16 m2, záhrada a parcela registra „C“ číslo 2672/10 o výmere 60 m2 zast. pl. k. ú. Šurany – materiál č. D/7/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

8. Informácia o zámere pripraviť na predaj formou obchodnej verejnej súťaže pozemky nachádzajúce sa v lokalite „Za školou“ na Kostolnom Seku – materiál č. D/8/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

F. Právne záležitosti

Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Dohode o zriadení, výstavbe a prevádzkovaní športovorekreačnej a turistickej zóny v oblasti vodnej plochy zv. TONA v k. ú. Šurany uzavretej dňa 28.04.1993 v znení zmien a dodatkov – materiál č. F/1/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

>>>  Materiály na stiahnutie:  LINK <<<

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ