Pozvánka na XVIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 11. februára 2021

>>>  Materiály na stiahnutie:  LINK <<<

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

8. apríla 2021  t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch za prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení bez účasti verejnosti.

Pri prezentácii sa prítomní preukážu platným negatívnym certifikátom, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19. 

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.

Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.

Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.

Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/18/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2020 – materiál č. A/2/18/2021.
Predkladá: Richard Kostolný, náčelník Mestskej polície Šurany.

3. Návrh textu kroniky mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. A/3/18/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta , zmeny uznesení

1. Návrh Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. B/1/18/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a odstavných plôch na území mesta Šurany – materiál č. B/2/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany k 31. 12. 2020 – materiál č. C/1/18/2021.

Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany, Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany, riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany.

2. Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/2/18/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

3.Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/3/18/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

4. Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/4/18/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

5. Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/5/18/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

6. Správa Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/6/18/2021.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

7. Správa Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/7/18/2021.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

8. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2021 – materiál č. C/8/18/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

9. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2021 – materiál č. C/10/18/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

10. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2021 – materiál č. C/11/18/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

11. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/12/18/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

12. Návrh o spôsobe zberu a nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom na území mesta Šurany – materiál č. C/13/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

D. Majetkové záležitosti

1. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch zo dňa 13.02.2020 č. 10/2020-Z, bod XV. a XVI. vo veci prevodu majetku mesta Helene Bartovičovej, bytom Červenej armády 525/36, 941 01 Bánov a Jurajovi Bartovičovi, bytom Krátka 1539/1, 942 01 Šurany – materiál č. D/1/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Žiadosť Heleny Bartovičovej, bytom Červenej armády 525/36, 941 01 Bánov a Juraja Bartoviča, bytom Krátka 1539/1, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z parcely registra „E“ číslo 867/100 o výmere 152 m2 a z parcely registra „E“ číslo 2683/100 o výmere 7 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/2/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy – materiál č. D/3/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Informácia, že vyhlásená obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na ul. Partizánskej č. 57, Šurany, k. ú. Šurany bola neúspešná – materiál č. D/5/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta Šurany formou obchodnej verejnej súťaže, v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – II. kolo – materiál č. D/6/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Žiadosť Ondreja Kollára, bytom Priekopy 1417/6, 942 01 Šurany o predaj pozemku novovytvorená parcela registra „C“ číslo 2671/2 o výmere 16 m2, záhrada a parcela registra „C“ číslo 2672/10 o výmere 60 m2 zast. pl. k. ú. Šurany – materiál č. D/7/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

8. Informácia o zámere pripraviť na predaj formou obchodnej verejnej súťaže pozemky nachádzajúce sa v lokalite „Za školou“ na Kostolnom Seku – materiál č. D/8/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

F. Právne záležitosti

Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Dohode o zriadení, výstavbe a prevádzkovaní športovorekreačnej a turistickej zóny v oblasti vodnej plochy zv. TONA v k. ú. Šurany uzavretej dňa 28.04.1993 v znení zmien a dodatkov – materiál č. F/1/18/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

>>>  Materiály na stiahnutie:  LINK <<<

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Pomoc obetiam trestných činov

Daňové priznanie 2021

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady - všetky informácie

Dotácie z rozpočtu mesta za rok 2020

INFORMÁCIE K PREDLOŽENIU VYÚČTOVANIA DOTÁCIE POSKYTNUTEJ Z ROZPOČTU MESTA ŠURANY V ROKU 2020

STOP BYROKRACII

SODB 2021 - Všeobecné informácie

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
24 17/03/2021 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 18.3.2021: pondelok - piatok od 8:00 do 12:00 h. a od 12:30 do 17:00 h., sobota od 9:00 do 12:00 h., prestávka na dezinfekciu 12:00-12:30.
25 26/03/2021 Mestský podnik služieb oznamuje občanom, že zberový dvor bude od pondelka 29.03.2021 otvorený.

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ