Doručovanie rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady

Mimoriadna situácia vyplývajúca z celosvetovej pandémie spôsobenej novým koronavírusom COVID-19 spôsobila aj zmenu v zaužívaných postupoch doručovania rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady. Mesto Šurany bude doručovať rozhodnutia k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady na rok 2020 novým spôsobom, keďže aktuálna situácia ovplyvňuje komunikáciu občanov so zamestnancami mestského úradu.

Rozhodnutia k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady boli doručené v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do elektronických schránok.

Právnické osoby – podnikatelia
Právnické osoby zapísané v obchodnom registri vo väčšine prípadov majú zriadenú a aktivovanú elektronickú schránku. Právnickým osobám, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku, mesto doručilo rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty.

Fyzické osoby – občania
Rozhodnutia k dani z nehnuteľností a k miestnemu poplatku za komunálne odpady občanom – fyzickým osobám boli doručené do zriadených elektronických schránok. V prípade, že fyzická osoba nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, bol vytvorený listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu, ktorý spolu s doložkou o autorizácii k elektronickému úradnému dokumentu bude doručený do poštovej schránky adresáta – bez osobného prevzatia prijímateľom. Rozhodnutia budú doručovať do domácností zamestnanci Mestského úradu Šurany. Za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia zásielky do poštovej schránky. Mesto Šurany žiada občanov o podpísanie doručenky k listovej zásielke, následne ju odtrhnúť z obálky a v rámci príležitostnej návštevy centra mesta ju vhodiť do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pred budovou Mestského úradu Šurany.
V individuálnych prípadoch sa môže stať, že zásielka bude zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty a následne uložená v poštovom priečinku.

Prosíme občanov, aby mali svoju poštovú schránku označenú menom a priezviskom, najmä v bytových domoch.

Ak je to možné, žiadame prednostne využiť úhradu bezhotovostným bankovým prevodom, a tým obmedziť osobnú návštevu mestského úradu z dôvodu úhrady platby v hotovosti do pokladne.

Všetky údaje potrebné k bezhotovostnej platbe sú uvedené v doručených rozhodnutiach.

Z dôvodu aktuálnej náročnej situácie, mesto Šurany oddialilo splatnosť miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a umožnilo pre tento rok rozdeliť úhradu na 3 splátky nasledovne:
1. splátka do 31.08.2020
2. splátka do 02.11.2020
3. splátka do 31.12.2020

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ