Doručovanie rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady

Mimoriadna situácia vyplývajúca z celosvetovej pandémie spôsobenej novým koronavírusom COVID-19 spôsobila aj zmenu v zaužívaných postupoch doručovania rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady. Mesto Šurany bude doručovať rozhodnutia k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady na rok 2020 novým spôsobom, keďže aktuálna situácia ovplyvňuje komunikáciu občanov so zamestnancami mestského úradu.

Rozhodnutia k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady boli doručené v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do elektronických schránok.

Právnické osoby – podnikatelia
Právnické osoby zapísané v obchodnom registri vo väčšine prípadov majú zriadenú a aktivovanú elektronickú schránku. Právnickým osobám, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku, mesto doručilo rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty.

Fyzické osoby – občania
Rozhodnutia k dani z nehnuteľností a k miestnemu poplatku za komunálne odpady občanom – fyzickým osobám boli doručené do zriadených elektronických schránok. V prípade, že fyzická osoba nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, bol vytvorený listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu, ktorý spolu s doložkou o autorizácii k elektronickému úradnému dokumentu bude doručený do poštovej schránky adresáta – bez osobného prevzatia prijímateľom. Rozhodnutia budú doručovať do domácností zamestnanci Mestského úradu Šurany. Za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia zásielky do poštovej schránky. Mesto Šurany žiada občanov o podpísanie doručenky k listovej zásielke, následne ju odtrhnúť z obálky a v rámci príležitostnej návštevy centra mesta ju vhodiť do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pred budovou Mestského úradu Šurany.
V individuálnych prípadoch sa môže stať, že zásielka bude zaslaná prostredníctvom Slovenskej pošty a následne uložená v poštovom priečinku.

Prosíme občanov, aby mali svoju poštovú schránku označenú menom a priezviskom, najmä v bytových domoch.

Ak je to možné, žiadame prednostne využiť úhradu bezhotovostným bankovým prevodom, a tým obmedziť osobnú návštevu mestského úradu z dôvodu úhrady platby v hotovosti do pokladne.

Všetky údaje potrebné k bezhotovostnej platbe sú uvedené v doručených rozhodnutiach.

Z dôvodu aktuálnej náročnej situácie, mesto Šurany oddialilo splatnosť miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a umožnilo pre tento rok rozdeliť úhradu na 3 splátky nasledovne:
1. splátka do 31.08.2020
2. splátka do 02.11.2020
3. splátka do 31.12.2020

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ