Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 24. februára 2020

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

24. februára 2020, t.j. v pondelok o 15:00  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

ČASŤ I. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II. Interpelácie poslancov.

ČASŤ III. Predkladané materiály.

A. Informačné materiály a správy

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

C. Hospodárenie mesta

– 


D. Majetkové záležitosti

1. Výstavba bytov na „Zajíčkovej lúke“ za účasti právnika mesta Šurany JUDr. Martina Kanása.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Nákup techniky pre Mestský podnik služieb Šurany a koncepcia podniku – materiál č. D/1/11/2020. Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany. 

3. Tepelné hospodárstvo, analýza možnosti spoluúčasti mesta – materiál č. D/2/11/2020.
Predkladá: Jozef Trungel DiS, konateľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o.

E. Personálne záležitosti

F. Právne záležitosti

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie.

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ