Pozvánka na XVII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 17.7.2024

v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam

XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa

17. júla 2024 t. j. v stredu o 17.00 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany: www.surany.sk

P r o g r a m :

      1.  Otvorenie.

 

      2.  Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.

 

     3.  Žiadosť MH Invest, s.r.o.,  so sídlom  Mlynské  Nivy  44/A, 821 09 Bratislava,  IČO: 36 724 530 o predaj                   nehnuteľností v k. ú. Šurany.

Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

       4.  Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta– Kúpnej zmluvy.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

       5.  Interpelácie poslancov.

 

       6.  Informácie   a   námety   poslancov   Mestského    zastupiteľstva   Šurany,   občanov  

            mesta, diskusia.

          

       7.  Záver.

 
 

Mgr. Marcel  F I L A G A, v.r.

primátor mesta Šurany

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ