Pozvánka na XVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 19.6.2024

v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam

XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa

19. júna 2024 t. j. v stredu o 14.00 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany: www.surany.sk

P r o g r a m :

      1.   Otvorenie.

 

      2.   Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.

 

3.   Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany.

            Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, zástupkyňa primátora mesta Šurany.

 

      4.   Upozornenie  prokurátora  Okresnej  prokuratúry Nové Zámky podľa § 28 odsek 1 

            zákona  číslo  153/2001  Z. z.  o  prokuratúre  v  znení  neskorších  predpisov zo dňa 

            10.05.2024.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

      5.   Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Šuranoch.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

      6.   Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany.

Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí 

                  a zdravotníctva Mestského úradu Šurany

 

      7.   Správa č. HK/2/2024 o výsledku kontroly dodržiavania povinnosti zverejňovania 

            zmlúv v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta Šurany a na Mestskom 

            úrade v Šuranoch za obdobie od 01.01.2022 do 30.06.2023.

Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 

8.   Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra mesta Šurany na II. polrok 2024.

Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 

9.   Záverečný účet mesta Šurany za rok 2023.      (Stanovisko hlavnej kontrolórky)

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

     10.   Správa o výsledku hospodárenia Základnej  školy,  Bernolákova  35, Šurany za rok 2023.

            Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany.

 

     11.   Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, SNP 5, Šurany za rok 2023.

            Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka Základnej školy, SNP 5, Šurany.

 

     12.  Správa o výsledku hospodárenia Materskej školy, MDŽ č. 26, Šurany za rok 2023.

            Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka Materskej školy, MDŽ č. 26, Šurany.

 

     13.  Správa o výsledku hospodárenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany za rok 2023.

            Predkladá: Bc. Oľga Zmateková, riaditeľka Materskej školy, Mostná 1, Šurany. 

 

     14.  Správa  o  výsledku  hospodárenia  Základnej  umeleckej  školy  Tibora  Sládkoviča,

            Námestie hrdinov 10 za rok 2023.

            Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, DiS.art., riaditeľka Základnej umeleckej školy Tibora 

                  Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany.

 

     15.  Správa o výsledku hospodárenia  Centra voľného  času, Na vŕšku 24, Šurany za rok  

            2023.

            Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany.

 

     16.  Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za rok 2023.

Predkladá: Marcel Sucháň, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

                

     17.  Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za rok 2023.

Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

 

     18.  Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2023. 

Predkladá: Ing. Martin Detvaj, riaditeľ Mestskej polikliniky Šurany.

 

     19.  Správa o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za rok 2023.

            Predkladá: Ing. Ladislav Hamran, MBA, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

  

     20.  Správa Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2023.

            Predkladá: Ing. Martin Uhrík, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o..

 

     21.  Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. za rok 2023.

            Predkladá: Ing. Martin Uhrík, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o..

 

     22.  Informácia o hospodárení Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. za rok 2023.

            Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s.r.o..

 

     23.  Informácia o hospodárení Správcovskej spoločnosti TONA s. r. o. za rok 2023.

            Predkladá: František Kurucz, konateľ Správcovskej spoločnosti TONA s. r. o..

 

     24.  Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Šurany č. 3/2024, ktorým sa mení 

            VZN  č. 2/2023  v  znení  VZN  č. 3/2023  o výške  príspevkov  na  čiastočnú  úhradu 

            nákladov v školách a školských  zariadeniach  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta 

            Šurany.

Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

     25.   Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO:36 

             361 518  o  predaj   pozemkov  v  k.  ú.  Šurany,  na  ktorých  sú   postavené  stavby  

             trafostaníc   vo   vlastníctve   Západoslovenskej   distribučnej, a.s. a pozemky, ktoré 

             tvoria ich bezprostredné okolie a priľahlú plochu.

             Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

     26.   Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy.

             Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

     27.   Žiadosť   Spolku   sv.  Vincenta   de   Paul  na  Slovensku,  so  sídlom  Dom  nádeje, 

             Tomášikova  8 A, 821 03 Bratislava, IČO: 34 074 431 o predaj nehnuteľností v k. ú. 

             Šurany.

             Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

     28.   Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy.

             Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

     29.   Návrh   podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh  na uzatvorenie 

             kúpnych zmlúv  na  prevod  vlastníctva  k  nehnuteľnostiam  v  katastrálnom území 

             Kostolný Sek.

             Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, predseda komisie OVS.

 

     30.   Návrh   na   schválenie   jednostranného   právneho   úkonu   –  výpoveď zo Zmluvy o výpožičke.

             Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

  

     31.  Návrh  Všeobecne záväzného  nariadenia  mesta  Šurany   č. …/2024, ktorým  sa  ruší 

            Všeobecne    záväzného  nariadenia  mesta   Šurany  č. 3/2013 o obmedzení a zákaze 

            predaja,   podávania   a  požívania  alkoholických  nápojov  na  verejne  prístupných 

            miestach.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

     32.   Návrh  Všeobecne   záväzného   nariadenia  mesta   Šurany   č. …/2024  o  verejnom 

             poriadku na území mesta Šurany.

             Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

     33.   Návrh na zmenu rozpočtu mesta Šurany na rok 2024.

             Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

     34.   Návrh na zmenu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2024.

             Predkladá: Ing. Ladislav Hamran, MBA, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

 

     35.   Žiadosť o poskytnutie kontokorentného úveru zo Všeobecnej úverovej banky, a.s.

             Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

     36.   Návrh textu kroniky mesta Šurany za rok 2023.

             Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

     37.   Návrh koncepcie tepelného energetického hospodárstva Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o.

             Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

     38.   Interpelácie poslancov.

 

     39.   Informácie   a   námety   poslancov   Mestského    zastupiteľstva   Šurany,   občanov  mesta, diskusia.

          

     40.   Záver.           

 
 

Mgr. Marcel  F I L A G A, v.r.

primátor mesta Šurany

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ