Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 25.9.2023

v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a § 17 ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šuranoch zvolávam

IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa

25.septembra 2023 t. j. v pondelok o 16.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany: www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

      Nie sú predmetom rokovania

 

 B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

      Nie sú predmetom rokovania

 

 C. Hospodárenie mesta

      Nie sú predmetom rokovania

 

D. Majetkové záležitosti

      Nie sú predmetom rokovania 

    

 E. Personálne záležitosti

 

      1. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šurany a návrh na
          ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta
          Šurany a náležitosti prihlášky –
materiál č. E/1/9/2023.

           Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

 

F. Právne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

 

G. Vystúpenie verejnosti    

17.00 hod.

  

H. Rôzne

     

 

ČASŤ  IV.

Ukončenie

Mgr. Marcel  F I L A G A
primátor mesta ŠuraI

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ