Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 21. apríla 2020

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

21. apríla 2020, t.j. v utorok o 14:00  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch za prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení bez účasti verejnosti. 

P r o g r a m :

ČASŤ I. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II. Interpelácie poslancov.

ČASŤ III. Predkladané materiály.

A. Informačné materiály a správy

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

C. Hospodárenie mesta

1. Dodatok č. 4 k Municipálnemu úveru – Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere č. 51/002/16– materiál č. C/1/12/2020.

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

2. Municipálny úver – Univerzál (MUÚ) – materiál č. C/2/12/2020.

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany

HK – Stanovisko k úveru – 2020 – link


D. Majetkové záležitosti

E. Personálne záležitosti

F. Právne záležitosti

ČASŤ IV.
Ukončenie.

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ