Pozvánka na X. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 13. februára 2020

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

13. februára 2020, t.j. v štvrtok o 14:30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály.

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/10/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. A/2/10/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

3. Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2019 – materiál č. A/3/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. A/4/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za II. polrok 2019 – materiál č. A/5/10/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva – materiál č. B/1/10/2020.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2020, ktorým sa mení VZN č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany – materiál č. B/2/10/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2020 – materiál č. C/1/10/2020.
Predkladá: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, predseda komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva Šurany.

D. Majetkové záležitosti

1. Doplnenie – špecifikácia účelu využitia predmetu Kúpnej zmluvy č. 190/2019 čl. II. bod 1 – materiál č. D/1/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Žiadosť Eriky Kováčovej, bytom Partizánska 59A, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 1949, zast. pl. o výmere 152 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/2/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Mgr. Petra Lakatu, Gúgska 3, 940 01 Nové Zámky o predaj časti pozemku z parcely registra „C“ číslo 429/5 o výmere cca 40 m2 v k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/3/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Heleny Bartovičovej, bytom Červenej armády 525/36, 941 01 Bánov a Juraja Bartoviča, bytom Krátka 1539/1, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z parcely registra „E“ číslo 867/100 o výmere 153 m2 a z parcely registra „E“ číslo 2683/100 o výmere 34 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 1/2020 – materiál č. D/5/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2019 uzavretej dňa 3.12.2019 – materiál č. D/6/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia vo veci stavby „Bytové domy – Zajíčkova lúka“ – materiál č. D/7/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

8. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 1.7.2018 a Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 27.9.2018 – materiál č. D/8/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

9. Žiadosť Občianskeho združenia „Štvorlístok“, Duklianska 1 A, 942 01 Šurany o dlhodobý prenájom amfiteátra v Šuranoch – materiál č. D/9/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

10. Informácia o kúpe kolesového traktora Zetor Major HS 80 – materiál č. D/10/10/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

E. Personálne záležitosti

1. Informácia o výsledku výberového konania vyhláseného na vymenovanie riaditeľa Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany konaného dňa 24.01.2020 na Mestskom úrade v Šuranoch – materiál č. E/1/10/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

2. Vzdanie sa funkcie člena Výboru v časti mesta Kostolný Sek – materiál č. E/2/10/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

3. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov – materiál č. E/3/10/2020.
Predkladá: Karol Németh, predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva Šurany.

F. Právne záležitosti

1. Informácia o postupe vo veci rozhodnutia o uložení pokuty mestu Šurany Protimonopolným úradom SR zo dňa 02.10.2019 – materiál č. F/1/10/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie.

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ