Pozvánka na X. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 13. februára 2020

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

13. februára 2020, t.j. v štvrtok o 14:30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály.

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/10/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. A/2/10/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

3. Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2019 – materiál č. A/3/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. A/4/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za II. polrok 2019 – materiál č. A/5/10/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva – materiál č. B/1/10/2020.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2020, ktorým sa mení VZN č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany – materiál č. B/2/10/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2020 – materiál č. C/1/10/2020.
Predkladá: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, predseda komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva Šurany.

D. Majetkové záležitosti

1. Doplnenie – špecifikácia účelu využitia predmetu Kúpnej zmluvy č. 190/2019 čl. II. bod 1 – materiál č. D/1/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Žiadosť Eriky Kováčovej, bytom Partizánska 59A, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 1949, zast. pl. o výmere 152 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/2/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Mgr. Petra Lakatu, Gúgska 3, 940 01 Nové Zámky o predaj časti pozemku z parcely registra „C“ číslo 429/5 o výmere cca 40 m2 v k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/3/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Heleny Bartovičovej, bytom Červenej armády 525/36, 941 01 Bánov a Juraja Bartoviča, bytom Krátka 1539/1, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z parcely registra „E“ číslo 867/100 o výmere 153 m2 a z parcely registra „E“ číslo 2683/100 o výmere 34 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 1/2020 – materiál č. D/5/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2019 uzavretej dňa 3.12.2019 – materiál č. D/6/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia vo veci stavby „Bytové domy – Zajíčkova lúka“ – materiál č. D/7/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

8. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 1.7.2018 a Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 27.9.2018 – materiál č. D/8/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

9. Žiadosť Občianskeho združenia „Štvorlístok“, Duklianska 1 A, 942 01 Šurany o dlhodobý prenájom amfiteátra v Šuranoch – materiál č. D/9/10/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

10. Informácia o kúpe kolesového traktora Zetor Major HS 80 – materiál č. D/10/10/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

E. Personálne záležitosti

1. Informácia o výsledku výberového konania vyhláseného na vymenovanie riaditeľa Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany konaného dňa 24.01.2020 na Mestskom úrade v Šuranoch – materiál č. E/1/10/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

2. Vzdanie sa funkcie člena Výboru v časti mesta Kostolný Sek – materiál č. E/2/10/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

3. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov – materiál č. E/3/10/2020.
Predkladá: Karol Németh, predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva Šurany.

F. Právne záležitosti

1. Informácia o postupe vo veci rozhodnutia o uložení pokuty mestu Šurany Protimonopolným úradom SR zo dňa 02.10.2019 – materiál č. F/1/10/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie.

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ