Pozvánka na XIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 21.2.2024

v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam

XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa

21. februara 2024 t. j. v stredu o 14.00 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany: www.surany.sk

P r o g r a m :

      1.   Otvorenie.

 

      2.   Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.

 

3.   Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany. 

Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, zástupkyňa primátora mesta Šurany.

 

4.   Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za II. polrok 2023.

Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, zástupkyňa primátora mesta Šurany.

 

      5.   Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2023.

Predkladá:  Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 

      6.   Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2023.

Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

      7.   Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2023.

Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

             8.   Návrh  na  poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Šurany vo výške 

            10 000,00  EUR   Mestskému   podniku   služieb  Šurany,  Za múrom 1,  Šurany pri 

            príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej organizácie.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

      9.   Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Šurany  č. 1/2024,  ktorým sa mení  VZN  č. 4/2019  v  znení VZN č. 4/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách 

            za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany.

            Predkladá: Ing. Ladislav Hamran, MBA, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

 

    10.   Návrh  na  odvolanie  a vymenovanie zapisovateľky Komisie sociálnej, zdravotníctva 

            a bývania Mestského zastupiteľstva Šurany.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

    11.   Návrh na menovanie  Mgr. Marcela Filagu ako zástupcu mesta Šurany a člena  siete 

            v projekte „Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi“.

            Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, zástupkyňa primátora mesta Šurany.

 

    12.    Návrh Dodatku č. 1 k  Zásadám  odmeňovania  poslancov  Mestského  zastupiteľstva  

            Šurany,   členov   stálych  a  dočasných   komisií  Mestského  zastupiteľstva  Šurany,  

            členov     výborov    mestských    častí    v   Šuranoch,     zapisovateľov     Mestského 

            zastupiteľstva,  komisií  Mestského  zastupiteľstva  Šurany, výborov mestských častí  

            a členov Zboru pre občianske záležitosti mesta Šurany.

            Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, zástupkyňa primátora mesta Šurany.

 

     13.  Návrh na vstup mesta Šurany do Združenia obcí „MALÝ  ŽITAVSKÝ  OKRUH“.

Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

     14.  Interpelácie poslancov.

 

     15.  Informácie   a   námety   poslancov   Mestského    zastupiteľstva   Šurany,   občanov  

            mesta, diskusia.

          

 

     16.  Záver.

Mgr. Marcel  F I L A G A, v.r.
primátor mesta Šurany

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ