Pozvánka na VII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 20.7.2023

v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam

VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa

20. júla 2023 t. j. vo štvrtok o 16.00 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany: www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

Nie sú predmetom rokovania.

 

 B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

      1.   Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Mestskej polikliniky Šurany – materiál č. B/1/7/2023.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

 

 C. Hospodárenie mesta

1.   Návrh na schválenie realizácie investície: Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie
ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany – 

materiál č. C/1/7/2023.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

   2.  Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu za účelom financovania realizácie investície:

        Modernizácia osvetlenia a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany 

        – materiál č. C/2/7/2023a , materiál č. C/2/7/2023b

        Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

D. Majetkové záležitosti

        Nie sú predmetom rokovania

    

 E. Personálne záležitosti

 

      1.  Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Šurany 

           – materiál č. E/1/7/2023.

           Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

    2.  Návrh na odvolanie riaditeľky a vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie
Mestská poliklinika Šurany – 
materiál č. E/2/7/2023.

          Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

 

F. Právne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

 

G. Vystúpenie verejnosti    

17.00 hod.

  

H. Rôzne

     

 

ČASŤ  IV.

Ukončenie

Mgr. Marcel  F I L A G A
primátor mesta Šura

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ