Pozvánka na XIX. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 22. júla 2021

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam  XX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

22.  júla 2021  t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch.

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.

Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.

Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.

Predkladané materiály

 

A. Informačné materiály a správy

Nie sú predmetom rokovania

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta , zmeny uznesení

Nie sú predmetom rokovania

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na schválenie spolufinancovania stavby „Okružná križovatka Šurany II/580 s III/1526 (III/580001) v km 7,35“ mestom Šurany – materiál č. C/1/20/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

2. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku MDŽ v meste Šurany“ mestom Šurany a schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu tohto projektu – materiál č. C/2/20/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

D. Majetkové záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

E. Personálne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

F. Právne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ