ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Samospráva » Mestské zastupiteľstvo » Termíny zasadnutia MsZ


PLÁN PRÁCE MsZ na I. polrok 2018

25.01.2018

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

3. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za II. polrok 2017
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

4. Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2017
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2017
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany

6. Organizačné otázky
01.03.2018

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

3. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2017
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku

4. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2018
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany

5. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2018
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany

6. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2018
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

7. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2018
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany

8. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2018
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany

9. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2018
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany

10. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2018
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany

11. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2018
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany

12. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany na rok 2018
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany

13. Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2018
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany

14. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2018
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany

15. Organizačné otázky
05.04.2018

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Šurany za rok 2017
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

4. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany k 31. 12. 2017
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, Ing. Pavol Tóth, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2017
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany

6. Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2017
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany

7. Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2017
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

8. Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2017
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany

9. Správa Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2017
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

10. Správa Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2017
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s.r.o.

11. Správa Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2017
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany

12. Správa Základnej školy, SNP 5, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2017
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany

13. Správa Materskej školy, MDŽ č. 26, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2017
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany

14. Správa Materskej školy, Mostná 1, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2017
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Šurany, Ul. Mostná

15. Správa Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2017
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany

16. Správa Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2017
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany

17. Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2017
Predkladá: Richard Kostolný, poverený náčelník Mestskej polície Šurany

18. Organizačné otázky
17.05.2018

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

3. Záverečný účet mesta Šurany za rok 2017
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany

4. Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za rok 2017
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany

5. Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za rok 2017
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany

6. Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2017
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

7. Správa o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za rok 2017
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany

8. Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany za rok 2017
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany

9. Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, SNP 5, Šurany za rok 2017
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany

10. Správa o výsledku hospodárenia Materskej školy, MDŽ č. 26, Šurany za rok 2017
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany

11. Správa o výsledku hospodárenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany za rok 2017
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Šurany, Ul. Mostná

12. Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany za rok 2017
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany

13. Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za rok 2017
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany

14. Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. za rok 2017
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o.

15. Informácia o hospodárení Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. za rok 2017
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s.r.o..

16. Organizačné otázky
21.06.2018

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

3. Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany
Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany

4. Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany

5. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. pol- rok 2018
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

6. Organizačné otázkyIng. Eva Augustínová
prednostka Mestského úradu Šurany

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172