Samospráva » Mestské zastupiteľstvo » Termíny zasadnutia MsZ


PLÁN PRÁCE MsZ na II. polrok 2017

14.09.2017

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

3. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2017
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

4. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za I. polrok 2017
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany

5. Správa o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Šurany za I. polrok 2017
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany

6. Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2017
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

7. Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2017
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany

8. Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2017
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany

9. Správa o hospodárení Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany za I. polrok 2017
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany

10. Správa o hospodárení Základnej školy, SNP 5, Šurany za I. polrok 2017
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany

11. Správa o hospodárení Materskej školy, MDŽ 26, Šurany za I. polrok 2017
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany

12. Správa o hospodárení Materskej školy, Mostná 1, Šurany za I. polrok 2017
Predkladá: , riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany

13. Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany za I. polrok 2017
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany

14. Správa o hospodárení Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za I. polrok 2017
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany

15. Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2017 a návrh na jeho úpravu
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany

16. Organizačné otázky
26.10.2017

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

3. Správa o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu základných škôl v meste Šurany
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček,riaditeľ ZŠ Bernolákova 35 Šurany, Mgr. Monika Keméňová , riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany

4. Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za I. polrok 2017
Predkladá: náčelník Mestskej polície Šurany,

5. Správa o príprave Mestského podniku služieb Šurany na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany

6. Správa o stave a údržbe cintorínov a verejných priestranstiev
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany

7. Organizačné otázky
07.12.2017

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

3. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2018
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

4. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2017
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš,, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany

5. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2017
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

6. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2017
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany

7. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2017
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany

8. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2017
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany

9. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2017
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany

10. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2017
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany

11. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2017
Predkladá: riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany,

12. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany na rok 2017
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany

13. Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2017
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany

14. Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany k 31.10.2017 a návrh na jeho úpravu
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany

15. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2018 - 2020
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany

16. Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2018 - 2020
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

17. Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2018 - 2020
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany

18. Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2018 - 2020
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany

19. Návrh rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na roky 2018 - 2020
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany

20. Návrh rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na roky 2018 - 2020
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany

21. Návrh rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na roky 2018 - 2020
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany

22. Návrh rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na roky 2018 - 2020
Predkladá: riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany,

23. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany na roky 2018 – 2020
Predkladá: Mgr. Helena Farkašová, riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča Námestie hrdinov 10, Šurany

24. Návrh rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na roky 2018 – 2020
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ, Na vŕšku 24, Šurany

25. Návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2018 – 2020
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany

26. Organizačné otázkyIng. Eva Augustínová
prednostka Mestského úradu Šurany

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083