Samospráva » Mestské zastupiteľstvo » Termíny zasadnutia MsZ


PLÁN PRÁCE MsZ na II. polrok 2018

27.09.2018

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

3. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2018
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

4. Správa o investičnej výstavbe v meste Šurany za I. polrok 2018
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany

5. Správa o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Šurany za I. polrok 2018
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany

6. Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2018
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

7. Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2018
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany

8. Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2018
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany

9. Správa o hospodárení Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany za I. polrok 2018
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany

10. Správa o hospodárení Základnej školy, SNP 5, Šurany za I. polrok 2018
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany

11. Správa o hospodárení Materskej školy, MDŽ 26, Šurany za I. polrok 2018
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany

12. Správa o hospodárení Materskej školy, Mostná 1, Šurany za I. polrok 2018
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany

13. Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany za I. polrok 2018
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany

14. Správa o hospodárení Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za I. polrok 2018
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany

15. Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2018
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany

16. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2018
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany

17. Organizačné otázky
18.10.2018

1. Slávnostné zasadanie Mestského zastupiteľstva ŠuranyIng. Eva Augustínová
prednostka Mestského úradu Šurany

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172