Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Šurany Olympiáda DSSPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Organizacie » Domov Jesienka » Služby


Ubytovanie


Ubytovanie je zabezpečené v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách s vlastnou kúpeľňou a WC. Budova zariadenia je jednoposchodová, bezbariérová, vybavená výťahom. Obyvatelia so zvýšenou starostlivosťou a dozorom majú možnosť ubytovania sa na prízemí v štvorposteľových izbách a šesťposteľovej izbe, ktorá má samostatný východ na vonkajšiu terasu. Pri ubytovaní obyvateľa sa prihliada na jeho zdravotný stav a na ďalšie okolnosti (ubytovanie manželov, súrodencov ...). Všetky izby, spoločné priestory a kúpeľne sú plne vybavené, majú komunitno-rodinný charakter. Vytvorené sú spoločné priestory pre aktivačnú a záujmovú činnosť a priestory pre návštevy. V celom zariadení je dostupný telefónny a televízny signál. Výhľad z izieb je situovaný do parku areálu zariadenia, kde je vybudovaný altánok na oddych a kultúrno-spoločenské akcie. 

Stravovanie


Strava sa pripravuje priamo v zariadení v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a podľa určených stravných jednotiek, v súlade s platnými právnymi normami a platnými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Šurany. V zariadení sa poskytuje racionálna, šetriaca a diabetická strava. Zariadenie poskytuje prijímateľom sociálnej služby celodenné stravovanie, za čo sa považujú raňajky, obed a večera. Diabetická strava sa podáva 6x denne : raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera. Strava sa podáva v priestoroch jedálne, respektíve na izbe obyvateľa.

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť o obyvateľa


Pri všetkých činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti obyvateľom poskytujeme 24 hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané zdravotné sestry a opatrovateľky. Obyvateľ má uzatvorenú zmluvu s obvodným lekárom a v rámci poskytovania ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na komunitné ošetrovateľstvo. Starostlivosť má liečebno – preventívny charakter. Súčasťou starostlivosti je sprostredkovanie vyšetrenia všeobecným lekárom, resp. odborným lekárom. Podľa potreby obyvateľovi zabezpečíme sprevádzanie na vyšetrenie, predpisovanie a dodanie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky.

Zdravotná starostlivosť


Zdravotná starostlivosť je obyvateľom zabezpečovaná prostredníctvom zmluvného lekára obyvateľa a odbornými lekármi (psychológ, neurológ psychiater, internista, urológ, diabetológ, oftalmológ, stomatológ a iní). Obyvatelia s obmedzenou pohyblivosťou majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť priamo v zariadení. V prípade potreby zabezpečíme urgentnú lekársku pomoc.

Sociálna starostlivosť


Obyvateľovi je k dispozícii sociálna pracovníčka, ktorá pre obyvateľa zabezpečuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Sociálne poradenstvo zahŕňa posúdenie povahy problému, rodiny alebo sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Sociálna rehabilitácia


Činnosť je zameraná na podporu a udržanie samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti obyvateľa, rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.

Aktivačná terapia a záujmová činnosť


V súlade s individuálnymi plánmi obyvateľovv rámci ich fyzických a psychických schopností zabezpečujeme aktivačnú terapiu a záujmovú činnosť :

• Pohybové aktivity (cvičenia na posilnenie a zachovanie schopnosti motoriky, prechádzky a iné)

• Špeciálne zamestnávanie na precvičovanie krátkodobej a dlhodobej pamäti 

• Artterapia (práca s textilom a vlnou, papierom, drevom, kamienkami, prírodninami a iné)

• Aktivácia pomocou spoločenských hier

• Kultúrno – spoločenské podujatia a vystúpenia  

Úschova cenných vecí


Zariadenie zabezpečuje úschovu cenných vecí pre všetkých obyvateľov sociálnych služieb bezplatne na základe smernice o úschove cenných vecí.

Duchovná služba


Na požiadanie obyvateľa podľa jeho vierovyznania, sprostredkujeme pastoračnú starostlivosť duchovným cirkvi, ku ktorej obyvateľ patrí. Pravidelne jedenkrát v mesiaci sa koná svätá spoveď a omša v kaplnke zariadenia.

Ďalšie služby


Pranie, žehlenie, údržba bielizne a osobného ošatenia sa vykonáva priamo v zariadení – podľa konkrétnej individuálnej potreby.
• Upratovanie – denne, resp. podľa potreby
• Kadernícke a kozmetické služby – na požiadanie
• Pedikúra, manikúry – na požiadanie

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083