PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mestský úrad » Oddelenia » Odd. životného prostredia,...


Zamestnanci
 

Ing. Pavol TÓTH

vedúci oddelenia
č.tel. 035 / 6500110
e-mail: p.toth @ surany.sk

 

Ing. Helena ULTISOVÁ

majetkár
č.tel. 035 / 6500110
e-mail: h.ultisova @ surany.sk

 

Ing. Stanislava FIALKOVÁ

investičná výstavba
č.tel. 035 / 6500110
e-mail: s.fialkova @ surany.sk

 

Darina Mikulcová

odpadové hospodárstvo
č.tel. 035 / 6500109
e-mail: d.mikulcova @ surany.sk

Spoločný obecný úrad

Anna LAUROVÁ

spoločný obecný úrad
č.tel. 035 / 6500109
e-mail: a.laurova @ surany.sk

Ing. Eva NEMCOVÁ

spoločný obecný úrad
č.tel. 035 / 6500109
e-mail: e.nemcova @ surany.sk

Stavebný úrad

Bc. Pavol Behul

spoločný obecný úrad
č.tel. 035 / 6500109
e-mail: p.behul @ surany.sk

Hlavný architekt mesta Šurany

Ing. Igor Bujdák

architekt mesta Šurany
č.tel. 0904 611 155
e-mail: archprojekt@host.sk

Náplň práce

1. spracúva a predkladá návrhy na riešenie vzniknutých problémov z úseku výstavby mesta,
2. zabezpečuje územno – plánovacie podklady pre mesto,
3. sleduje investičnú výstavbu mesta,
4. zúčastňuje sa výberu stavenísk na území mesta pre všetky objekty,
5. zabezpečuje vytyčovanie inžinierskych sietí pre stavby financované z rozpočtu mesta,
6. sleduje a koordinuje plnenie úloh na stavbách mesta,
7. zabezpečuje projektovú a predprojektovú dokumentáciu na investičnú výstavbu,
8. zabezpečuje výkup nehnuteľností pre účely výstavby mesta /kúpne zmluvy až po zápis mestského majetku na LV/,
9. vyhotovuje nájomné zmluvy o užívaní pozemkov v majetku mesta, sleduje inkaso poplatkov,
10. dozerá na ochranu mestského majetku ,
11. na požiadanie informuje občanov mesta v majetkoprávnych záležitostiach,
12. spolupracuje so Správou katastra Nové Zámky na zakladaní a udržiavaní evidencie nehnuteľností,
13. udržuje pre potreby mesta a občanov podľa informácií dodaných Správou katastra Nové Zámky časti operátov evidencie nehnuteľností /EN/,
14. vykonáva inventarizáciu mestského majetku,
15. vedie inventárnu knihu hmotného investičného majetku /HIM a drobného hmotného investičného majetku /DHIM/ v budove mestského úradu,
16. vykonáva koncoročnú fyzickú inventarizáciu mestského majetku v budove Mestského úradu Šurany a robí z nej všetky potrebné písomné záznamy,
17. vykonáva ďalšie majetkové agendy, ktorými ho poverí mestské zastupiteľstvo,
18. uplatňuje požiadavky na dotácie a granty, sleduje ich čerpanie, vyhodnocuje ich plnenie,
19. vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie v znení zák. č. 135/1961 Zb. /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov,
20. odsúhlasuje miestne úpravy dopravného značenia s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru – Dopravný inšpektorát Nové Zámky,
21. povoľuje umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení v zmysle stavebného zákona,
22. sleduje plnenie oznamovacej povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
23. eviduje faktúry podľa príslušnosti k oddeleniu, odsúhlasuje ich a vyhotovuje likvidačno – zúčtovacie listy na úhradu.

24. v zmysle zákona č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve:

a) rozhoduje o používaní vôd bez náhrady, úprave, obmedzení, prípadne zákaze nakladania s vodami, ak to vyžadujú vodohospodárske alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, bezpečnosť osôb alebo vodohospodárskych diel, prípadne zariadení, ochrany rybárstva,
b) vydáva súhlas na stavby, zariadenia, prípadne činnosti, ktoré môžu ovplyvniť vodné pomery,
c) určuje zátopové územia a rozsah pozemkov a ich označovanie stavebným úradom,
d) schvaľuje kanalizačné poriadky,
e) vydáva povolenia na vypúšťanie vôd, ktoré na dodržanie najvyššej prípustnej miery znečistenia vyžadujú predchádzajúce čistenia,
f) rozhoduje o pripojení prípojky v prípade sporu o zriadenie prípojky,
25. v zmysle zákona č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny:
a) vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany drevín,
b) ukladá nevyhnutné opatrenia na ozdravenie dreviny vlastníkom /správcom, nájomcom/ pozemku, na ktorom drevina rastie alebo rozhoduje o jej vyrúbaní,
c) prijíma oznámenia o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škode na majetku,
d) prejednáva priestupky a protiprávne konania právnickych osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu,
e) zabezpečuje úlohy na úseku náhradnej výsadby.

Používané tlačivá Mestského úradu v Šuranoch, oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku:
- Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
- Žiadosť o súhlas so stavbou (uvedením do prevádzky) malého zdroja znečisťovania ovzdušia
- Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia
- Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku, stavby)

 

Spoločný obecný úrad (stavebný úrad)
Spoločný obecný úrad /SOÚ/ v Šuranoch vykonáva na základe zmluvy o zriadení SOÚ rozhodovaciu činnosť podľa zák. č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/:
a) vedie stavebné konanie,
b) vydáva stavebné povolenie,
c) vydáva povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením,
d) vydáva rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia,
e) vedie kolaudačné konanie,
f) vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie,
g) vydáva časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby,
h) vydáva rozhodnutie o zmene v užívaní stavby,
i) nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavieb,

j) nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia,
k) prerokúva priestupky v zmysle § 105 až § 107 stavebného zákona a ukladá sankcie,
26. vykonáva kontrolnú činnosť,
27. zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu v katastrálnom území mesta Šurany,
28. vedie evidenciu podľa stavebného zákona a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti špeciálneho stavebného úradu,
29. zabezpečuje iné úlohy podľa pokynov primátora mesta a prednostu Mestského úradu Šurany.

 

Používané tlačivá Spoločného obecného úradu:
- návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
- návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
- návrh na vydanie územného rozhodnuia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia
- žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
- žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
- zmena v spôsobe užívania stavby – ohlásenie stavebného úradu
- žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
- ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
- prehlásenie stavebného dozora

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172