PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mestský úrad » Oddelenia » Odd. pre veci organizačné a správne


Zamestnanci
 

PhDr. Mária HUSLICOVÁ

vedúca oddelenia
č.tel. 035 / 6500106
e-mail: m.huslicova @ surany.sk

 

Ing. Lucia TIMEKOVÁ

evidencia obyvateľstva
č.tel. 035 / 6500106
e-mail: l.timekova @ surany.sk

Mgr. Zuzana GROSMANOVÁ

matrikárka
odkaz na Matričný úrad Šurany
č.tel. 035 / 6503888
e-mail: z.grosmanova @ surany.sk

Ing. Dajana Mikulcová

sekretariát primátora mesta
č.tel. 035 / 6500105
e-mail: msu @ surany.sk , mikulcova.dajana @ surany.sk

Náplň práce

- organizačne a obsahovo pripravuje zasadania mestského zastupiteľstva,
- vyhotovuje zápisy z rokovaní mestského zastupiteľstva, z porád primátora a prednostu MsÚ, zabezpečuje výpis uznesení zainteresovaným,
- vedie evidenciu a archiváciu zápisníc mestského zastupiteľstva, evidenciu uznesení mestského zastupiteľstva a spolupracuje pri kontrole ich plnenia,
- vedie evidenciu o poslancoch,
- vedie kompletnú agendu komisií mestského zastupiteľstva a výborov v častiach mesta,
- materiálno-technicky zabezpečuje zasadanie mestského zastupiteľstva,
- zabezpečuje agendu týkajúcu sa archivácie a škartácie písomností mestského úradu,
- vypracováva posudky a správy o povesti na občanov mesta, spolupracuje s Mestskou políciou Šurany,
- vedie evidenciu obyvateľstva podľa platných právnych predpisov /prihlasovanie k trvalému a prechodnému pobytu/, podáva pravidelné štatistické hlásenia pre ŠÚ SR, CRO a ďalšie orgány, aktualizuje údaje o obyvateľoch mesta,
- vykonáva zmeny v evidenčných kartách na základe oznámenia kompetentných orgánov,
- spolupracuje s Okresným riaditeľstvom PZ Nové Zámky, Obvodným oddelením PZ v Šuranoch, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky – pracoviskom v Šuranoch a inými inštitúciami pri vedení evidencie obyvateľov,
- vydáva potvrdenia súvisiace s poskytovaním údajov o pobyte občanov a ďalších skutočnostiach, o ktorých sa nachádza na mestskom úrade príslušná evidencia,
- vedie centrálnu evidenciu došlej pošty a zabezpečuje jej doručenie na príslušné oddelenia,
- zabezpečuje odnášanie dennej pošty na poštový úrad,
- zabezpečuje prípravu stretnutí občanov s primátorom mesta a ostatných akcií organizovaných Mestským úradom v Šuranoch,
- zabezpečuje nákup tlačív, kancelárskeho a hygienického materiálu pre všetky oddelenia Mestského úradu Šurany,
- zabezpečuje prepravu primátora a zamestnancov mesta služobným motorovým vozidlom podľa príkazu na jazdu,
- sleduje prevádzku služobného motorového vozidla a evidenciu spotreby pohonných hmôt,
- zabezpečuje objednávanie stravných lístkov závodného stravovania pre zamestnancov Mestského úradu Šurany a Mestskej polície Šurany, vedie evidenciu stravníkov, vydáva stravné lístky,
- vedie evidenciu sťažností, oznámení a podnetov občanov,
- eviduje faktúry podľa príslušnosti k oddeleniu, odsúhlasuje ich, vyhotovuje likvidačno-zúčtovací list a spracované odovzdáva na finančné oddelenie Mestského úradu Šurany,
- zabezpečuje poriadok a čistotu v budove mestského úradu a v jej okolí a s tým súvisiace práce,
- pripravuje referendum, voľby prezidenta, sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby
do orgánov samosprávnych krajov, voľby do NR SR a do orgánov samosprávy po
stránke materiálno-technickej, administratívnej i organizačnej,
- vykonáva vedenie matriky podľa zákona č.154/1994 Z.z. o matrikách,
- vykonáva osvedčenie listín a podpisov na listinách podľa zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,
- zabezpečuje iné úlohy podľa pokynov primátora mesta a prednostu Mestského úradu Šurany.

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172