PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mestský úrad » Ako vybaviť - ZÁPIS UZAVRETIA MANŽELSTVA A S TÝM SPOJENÁ SOBÁŠNA MATRIKA
Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce (mesta), ktorá vedie matriku (matričný úrad), alebo pred orgánom registrovanej cirkvi. Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo.

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt.

Pri podávaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi.Na odôvodnenú žiadosť snúbencov, môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom (delegovaný sobáš). Po preskúmaní žiadosti matričný úrad vydá povolenie na uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu.

 • Ak ide o uzavretie manželstva na matričnom úrade, zamestnankyňa matričného úradu dohodne so snúbencami čas a miesto obradu.

  V Meste Šurany je úradne určená miestnosť pre uzavretie manželstva:
  Obradná sieň v budove Mestského úradu Šurany.


 • Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo (žiadosť o uzavretie manželstva), ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi. Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu.

  Podľa Smernice primátora mesta Šurany č. 4/2015, ktorou sa určuje spôsob realizácie občianskeho obradu – uzavretie manželstva, sobáše sa vykonávajú v dňoch a v čase:
  • piatok od 13.00 do 14.00 hod.
  • sobota od 13.00 do 18.00 hod.
  • sobášnymi dňami nie sú štátne a cirkevné sviatky.  Matričný úrad po uzavretí manželstva vyhotoví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • Snúbenci (štátni občania Slovenskej republiky) predkladajú príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
  1. žiadosť o uzavretie manželstva (vyplní matričný úrad),
  2. originál rodného listu obidvoch snúbencov,
  3. občianske preukazy obidvoch snúbencov,
  4. úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
  5. ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem uvedených dokladov aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá potvrdenie o pobyte, ktoré je vydané príslušným úradom cudzieho štátu. Tento doklad musí byť úradne preložený slovenským súdnym tlmočníkom.

Matričné úrady s účinnosťou od 1. februára 2006 vydávajú slovenským štátnym občanom, ktorí chcú uzavrieť manželstvo v cudzine potvrdenie o tom, že sa Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v Slovenskej republike nevydáva.

 • Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzatvretím manželstva tieto doklady:
  1. originál rodného listu,
  2. doklad o osobnom stave (nesmie byť starší ako šesť mesiacov),
  3. doklad o pobyte,
  4. doklad o štátnom občianstve,
  5. úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
  6. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
  7. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Všetky doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny a musia byť úradne preložené slovenským súdnym tlmočníkom.POPLATKY:

Za uzavretie manželstva medzi občanmi Slovenskej republiky sa správny poplatok n e v y b e r á , ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v meste Šurany.


V zmysle ustanovenia zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 17 a 18 budú pri úkonoch týkajúcich sa uzavretia manželstva spoplatnené nasledovné úradné úkony:
Položka 17
a) Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 10 eur
 
Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 eur
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 eur
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 eur
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 eur
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200 eur


Poplatky sa platia v hotovosti v pokladni Mestského úradu Šurany.

Od týchto poplatkov sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

DUPLIKÁT SOBÁŠNEHO LISTU
občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Šuranoch, Kostolnom Seku, Nitrianskom Hrádku a v Lipovej vydáva matričný úrad od roku 1907.

POPLATOK:
 • 5,00 € vydanie duplikátu sobášneho listu (položka 2 b)
 • 2,00 € nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík (položka 16)
 • Správne poplatky za vyberajú v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172