• „Šurianske hody“ sa budú konať dňa 28. októbra 2018 na ul. M.R.Štefánika a ul. Ž.Bosniakovej. • ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Mestský úrad » Ako vybaviť - Hlásenie trvalého pobytu občana
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

TRVALÝ POBYT
T R V A L Ý P O B Y T je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky.
Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na trvalý pobyt až po predložení rodného listu vydaného Osobitnou matrikou MV SR v Bratislave. Začiatkom trvalého pobytu je deň prihlásenia zákonným zástupcom v ohlasovni.


Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého hlási, doklady nižšie uvedené.

Občan SR prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na trvalý pobyt predkladá cestovný pas s vyznačeným štátnym občianstvom alebo dokladom o štátnom občianstve nie starším ako 6 mesiacov a doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve.

K PRIHLÁSENIU na trvalý pobyt je potrebné doniesť podľa § 3 „zákona“ :

 1. platný občiansky preukaz ( v prípade jeho straty alebo odcudzenia je povinný predložiť potvrdenie o občianskom preukaze vydané Okresným riaditeľstvom Policajného zboru podľa miesta TP ); ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa;
 2. platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky ( ak sa jedná o hlásenie trvalého pobytu občana, ktorý sa prihlasuje z iného štátu );
 3. výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra ( originál k nahliadnutiu, nesmie byť z internetu - má iba informatívny charakter, § 60, ods .1 Vyhlášky č. 461/2009 Z. z., Vyhlášky úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky );
 4. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
  4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne (v prípade, že sa vlastník osobne nemôže dostaviť na úrad, vyplní tlačivo: súhlas s prihlásením občana na pobyt).Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi a má len evidenčný charakter.TLAČIVO Súhlas s prihlásením občana na pobyt (podpis musí byť úradne overený) !!!


List vlastníctva musí byť použiteľný na právne účely. Vydáva ho Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor alebo Slovenská pošta a spoplatňuje sa poplatkom 8 €.

Domov Jesienka Šurany, v ktorých sa poskytuje bývanie, je povinný dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení. Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. a Občianske bytové družstvo dávajú občanom, ktorí nie sú vlastníci nehnuteľností písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt na samostatných tlačivách, ktoré občania osobne prinesú na Mestský úrad v Šuranoch, kancelária č.dverí 8.Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

• u dieťaťa, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
• doklad o rodnom čísle
• rodný list
• oznámenie o uzavretí manželstva
• osvedčenie o štátnom občianstve (nie staršie ako 6 mesiacov)K prihláseniu na trvalý pobyt na MESTO podľa § 5 „zákona“ je potrebné:


Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) „zákona“, a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 „zákona“, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá:
- platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze z príslušného oddelenia PZ SR
- potvrdenie o trvalom pobyte z ohlasovne miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.


Ohlasovňa ZRUŠÍ záznam o trvalom pobyte podľa § 7 „zákona“:
 1. na základe odhlasovacieho lístka o skončení predchádzajúceho trvalého pobytu,
 2. ak občan zomrel,
 3. na základe odhlásenia občana o skončení trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
 4. ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
 5. na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časti (bytu) na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 6. na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
 7. ak budova zanikla.


Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana mesto. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli po dobu 15 dní.
PRECHODNÝ POBYT
P R E C H O D N Ý P O B Y T je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac na 5 rokov.

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebný:

• platný doklad totožnosti (občiansky preukaz),
• súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo časti budovy (bytu) priamo pred zamestnancom ohlasovne, alebo osvedčeným podpisom,
• list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu, nesmie byť z internetu ale priamo z katastra nehnuteľností.

Doba vybavenia: na počkanie
Pobyt občana v ZAHRANIČÍ:

Občan, ktorý ma trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Pri hlásení skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí je občan povinný:
• ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte
• vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu
• občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike.
Nahlasovať pobyt je možné aj cez internet


Od 1. januára 2014 Ministerstvo vnútra sprístupnilo prvé elektronické služby budované v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ide o služby z agendy hlásenia pobytu z projektu Elektronické služby Centrálnej ohlasovne (ES CO).Prihlásenie na pobyt a iné životné situácie spojené so službami verejnej správy pre fyzickú osobu, môže občan riešiť využitím elektronických služieb. Na stránke MV SR, cez https://portal.minv.sk, si občan nájde v ľavom menu požadovanú životnú situáciu a k nej základné informácie s prechodom na príslušný formulár elektronickej služby, alebo sa prihlási priamo cez Katalóg služieb, v pravom hornom rohu stránky. Občan, ktorý chce využívať elektronické služby, musí byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty, pomocou ktorej si môže bezplatne vytvoriť zaručený elektronický podpis/ZEPú. Tieto elektronické občianske preukazy vydáva OR PZ, oddelenie dokladov – od 02.12.2013.

PRIHLASOVANIE CUDZINCOV:

Občanov, ktorí nemajú štátne občianstvo Slovenskej republiky, prihlasuje na pobyt oddelenie cudzineckej polície PZ v Nových Zámkoch.
ĎALŠIE INFO:

Oznámenie miesta pobytu obyvateľa - poskytuje sa na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené:
 1. meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa ( ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo)
 2. meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť
 3. odôvodnenie žiadosti


TLAČIVO Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

SPRÁVNE POPLATKY:
Potvrdenie o pobyte - 5,00 €
Oznámenie o pobyte - 5,00 €
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172