PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mestský úrad » Ako vybaviť - Hlásenie trvalého pobytu občana
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

TRVALÝ POBYT
T R V A L Ý P O B Y T je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky.

Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na trvalý pobyt až po predložení rodného listu vydaného Osobitnou matrikou MV SR v Bratislave. Začiatkom trvalého pobytu je deň prihlásenia zákonným zástupcom v ohlasovni.


Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého hlási, doklady nižšie uvedené.

V ohlasovni pobytu sa prihlasujú na pobyt len občania so štátnou príslušnosťou Slovenskej republiky.

Cudzí štátni príslušníci sa prihlasujú na pobyt na Cudzineckej polícii so sídlom v Nových Zámkoch.

Občan SR prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na trvalý pobyt predkladá cestovný pas s vyznačeným štátnym občianstvom alebo dokladom o štátnom občianstve nie starším ako 6 mesiacov a údaje o nehnuteľnosti (číslo LV, katastrálne územie, súpisné číslo a číslo bytu, ak sa jedná o byt).

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu. V ohlásení sa uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

POTREBNÉ DOKLADY PRI HLÁSENÍ TRVALÉHO POBYTU:

K PRIHLÁSENIU na trvalý pobyt je potrebné doniesť podľa § 3 „zákona“ :

 1. platný občiansky preukaz ( v prípade jeho straty alebo odcudzenia je povinný predložiť potvrdenie o občianskom preukaze vydané Okresným riaditeľstvom Policajného zboru podľa miesta TP ); ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa;
 2. platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky ( ak sa jedná o hlásenie trvalého pobytu občana, ktorý sa prihlasuje z iného štátu );
 3. uviesť o nehnuteľnosti, na ktorú sa nahlasuje pobyt nasledovné údaje:
  1. číslo listu vlastníctva
  2. katastrálne územie
  3. súpisné číslo a číslo bytu, ak sa jedná o byt
 4. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
  4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne (v prípade, že sa vlastník osobne nemôže dostaviť na úrad, vyplní tlačivo: súhlas s prihlásením občana na pobyt).UPOZORNENIE:
Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy, ohlasovňa je oprávnená požiadať osoby o predloženie výpisov z listu vlastníctva v listinnej podobe.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi a má len evidenčný charakter.Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

• u dieťaťa, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
• doklad o rodnom čísle
• rodný list
• oznámenie o uzavretí manželstva
• osvedčenie o štátnom občianstve (nie staršie ako 6 mesiacov)TLAČIVO Súhlas s prihlásením občana na pobyt (podpis musí byť úradne overený) !!!
Domov Jesienka Šurany, v ktorých sa poskytuje bývanie, je povinný dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení. Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. a Občianske bytové družstvo dávajú občanom, ktorí nie sú vlastníci nehnuteľností písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt na samostatných tlačivách, ktoré občania osobne prinesú na Mestský úrad v Šuranoch, kancelária č.dverí 8.ĎALŠIE INFO:

Oznámenie miesta pobytu obyvateľa - poskytuje sa na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené:

 1. meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa ( ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo)
 2. meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť
 3. odôvodnenie žiadostiTLAČIVO Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
SPRÁVNE POPLATKY:
Potvrdenie o pobyte - 5,00 €
Oznámenie o pobyte - 5,00 €


Nahlasovať pobyt je možné aj cez internet

Od 1. januára 2014 Ministerstvo vnútra sprístupnilo prvé elektronické služby budované v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ide o služby z agendy hlásenia pobytu z projektu Elektronické služby Centrálnej ohlasovne (ES CO).Prihlásenie na pobyt a iné životné situácie spojené so službami verejnej správy pre fyzickú osobu, môže občan riešiť využitím elektronických služieb. Na stránke MV SR, cez https://portal.minv.sk, si občan nájde v ľavom menu požadovanú životnú situáciu a k nej základné informácie s prechodom na príslušný formulár elektronickej služby, alebo sa prihlási priamo cez Katalóg služieb, v pravom hornom rohu stránky. Občan, ktorý chce využívať elektronické služby, musí byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty, pomocou ktorej si môže bezplatne vytvoriť zaručený elektronický podpis/ZEPú. Tieto elektronické občianske preukazy vydáva OR PZ, oddelenie dokladov – od 02.12.2013.
Dôležité kontakty:
Ing. Lucia TIMEKOVÁ
evidencia obyvateľstva
č.tel. 035 / 6500106
e-mail: l.timekova @ surany.sk
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172