PRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANYPovinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokPRIPRAVUJEME NOVÉ WEB STRÁNKY MESTA ŠURANY

Mestský úrad » Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnostíPodávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
Popis

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.


Elektronický formulár

Čo potrebujeme (Doklady – prílohy)

K daňovému priznaniu je potrebné doložiť: rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností z Katastrálneho úradu, kópiu Kúpno-predajnej zmluvy, Darovacej zmluvy, Osvedčenie o dedičstve s vyznačením právoplatnosti, Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby, Dohodu spoluvlastníkov o určení zástupcu, Kolaudačné rozhodnutie, Stavebné povolenie, Oznámenie o užívaní stavby, Notársku zápisnicu s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu do katastra a pod.

Zníženie dane z nehnuteľnosti vo výške 50 %: u stavieb a bytov na bývanie vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých osôb, držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP/S, slúžiace pre motorové vozidlo na ich osobnú dopravu. Daňovník je povinný k poskytnutiu daňového zníženia doložiť kópiu preukazu ŤZP, ŤZP/S.

Priznanie k dani zo stavieb: Na zaradenie stavieb do predmetu dane je rozhodujúci účel jej využitia k 1.1. zdaňovacieho obdobia.

Priznanie k dani z pozemkov: smerujúci je údaj v katastri nehnuteľností.

Priznanie k dani z bytov: smerodajný je údaj v katastri nehnuteľností, výmera podlahovej plochy bytu vrátane pivnice.

Sadzby dane: nájdete v aktuálnom VZN Mesta Šurany o miestnych daniach a ich platných dodatkov.


Kto vybavuje  • tel.:
  • e-mail:
  • kancelária:

Poplatok

výšku dane oznámi referát daní a poplatkov rozhodnutím, ktoré doručí vlastníkovi nehnuteľností do vlastných rúk


Lehota

do 31. januára bežného roka


LEGISLATÍVA:
  • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172