Novoročný príhovor primátora mesta Šurany

Dovoľte, aby som sa Vám v prvý deň nového roku 2018 prihovoril a poprial všetko najlepšie, najmä zdravie, šťastie a lásku.

Nový rok je tu. Čo môžeme od neho očakávať? Každý má svoje predstavy a túžby. Či sa splnia nevieme, ale plány a predstavy musíme mať, pretože nás posúvajú dopredu. Nie je tomu inak ani v samospráve mesta.

Rokom 2018 začína štvrtý rok volebného obdobia 2014-2018.

Aký bol predchádzajúci rok a čo konkrétne priniesol mestu a Vám jeho občanom?

Z môjho pohľadu pomerne priaznivý a verím, že každého z Vás sa nejaká investičná aktivita dotkla a trochu Vám zlepšila, alebo spríjemnila Váš každodenný život.

Mesto hospodárilo s kladným hospodárskym výsledkom a vyrovnaným rozpočtom. Na údržbu a opravy budov a na opravu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov mesto vynaložilo nemalé finančné prostriedky.

Podarilo sa nám odstrániť havarijný stav lávky pre peších, ktorá spája ulicu Mostná a MDŽ. V centre mesta bolo zriadené platené parkovanie na uliciach M.R. Štefánika, Nám. Hrdinov a Ž. Bosniakovej a osadené samoobslužné parkovacie automaty.

Pokračovalo sa s revitalizáciou verejných priestranstiev na Námestí hrdinov a na ul. M.R. Štefánika.

Veľkým prínosom pre mesto bola v minulom roku modernizácia verejného osvetlenia. V roku 2017 sme opravili a doplnili verejné osvetlenie aj na uliciach Severná a Slovenská.

Investovalo sa do opráv kultúrnych zariadení v Šuranoch, Kostolnom Seku a Nitrianskom Hrádku. Našim seniorom sme odovzdali do užívania nové zrekonštruované priestory Denného centra.

Za značnej podpory štátu sa investovalo aj do sociálnych služieb poskytovaných v Domove Jesienka, konkrétne do materiálno-technického vybavenia stravovacej prevádzky.

V tomto roku mesto zainvestovalo aj do opravy sociálnych zariadení v Materskej škole na ul. Mostná a do rekonštrukcie terás a výmeny dlažby v Materskej škole na ul. MDŽ.

Mesto - teda jeho zamestnanci venovali každodenne pozornosť Vám - našim občanom, aby ste mali zabezpečené všetky potrebné služby súvisiace nielen s každodennými potrebami, ale aj športovým, spoločenským, kultúrnym a záujmovým vyžitím.

Mojou osobnou a prvoradou prioritou aj v tomto začínajúcom sa roku sú samozrejme nové investície, o ktoré sa budem zaujímať a neustále sledovať možnosť ich prísunu do mesta.

Samozrejme, že ako primátor mesta uvítam spoluprácu s Vami - vážení spoluobčania v každej oblasti. Pretože na zvládnutie všetkých kompetencií mesta je veľmi potrebná.

Mesto to ste v prvom rade Vy jeho obyvatelia a ak Vám na niečom záleží a ste ochotní podať aj pomocnú ruku, potom je všetko oveľa jednoduchšie, napríklad pri udržiavaní čistoty, či poriadku v meste, pretože tie sú vizitkou nás všetkých, nielen samotného primátora.

Snažme sa naozaj spoločne udržiavať naše mesto tak, aby sa nám v ňom žilo dobre a aby sme mohli byť naň pyšní.

Vážení spoluobčania!
Som presvedčený o tom, že aj Vašim pričinením budú Šurany, Kostolný Sek a Nitriansky Hrádok stále upravenejšie a krajšie a Vy naši obyvatelia spokojnejší.

Do nového roku 2018 Vám všetkým - vážení spoluobčania želám všetko len to najlepšie a nám spoločne bohatšie a krajšie Šurany!

To isté želám aj našej vlasti - Slovenskej republike, ktorá si v tomto roku pripomína 25.výročie svojho vzniku. Nech sa nám všetkým spoločne darí v tomto novom roku!

Ing. Marek Oremus
primátor mesta Šurany


dopredu
Novší článok
Venušin putovný pohár 2017
Starší článok
Vianočné stretnutie dôchodcov
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172